Relacje

I Forum Serce Pacjenta

28 września 2019 r.
Dostęp tylko dla lekarzy i pielęgniarek

28 września 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się I Forum „Serce Pacjenta”. To unikatowe wydarzenie edukacyjne skierowane było do indywidualnych pacjentów i do organizacji pacjenckich zrzeszających osoby, u których zdiagnozowano choroby układu krążenia. Inicjatorem akcji było Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Profesor Ewa Straburzyńska-Migaj, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, podkreśliła, że Towarzystwu zależało na zapoczątkowaniu współpracy pomiędzy środowiskiem lekarzy a środowiskiem pacjentów, organizacjami pacjenckimi. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne dojrzało do tego by nawiązać i kontynuować taką współpracę, żeby włączać pacjentów w działania mające na celu zmiany programów opieki w różnych sytuacjach klinicznych. PTK zostało wsparte przez szereg partnerów i patronów utożsamiających się z ideą przyświecającą podjętej inicjatywie.

Do organizacji wydarzenia skłoniło przeświadczenie środowiska kardiologicznego, że jedynie poprzez podejmowanie aktywnych działań w postaci inicjowania współpracy lekarzy i pacjentów można realnie zwiększać świadomość pacjentów na temat: terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych, nieinwazyjnych metod leczenia, modyfikacji dotychczasowego stylu życia i konsekwentnego przestrzegania zaleceń lekarskich.

Myśl przewodnia posłużyła do opracowania programu wydarzenia, które miało podwójny charakter: teoretyczny i praktyczny. Uczestnicy mieli więc szansę wziąć udział w czterech panelach edukacyjno-warsztatowych skierowanych do pacjentów: po zawale, z chorobą zastawki, z arytmią i z niewydolnością serca. Ich uczestnicy mogli uzyskać informacje na temat podstępowania farmakologicznego adekwatnego do konkretnego schorzenia.