Fundacja FaktyMedyczne.pl

Cele statutowe Fundacji Promocji Faktów Medycznych – FaktyMedyczne.pl

 1. Popularyzacja wyników badań naukowych prowadzonych w dziedzinach chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii naczyniowej, diabetologii i neurologii poprzez promocję wyników badań naukowych i medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine).
 2. Poprawa jakości leczenia chorób związanych z schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego, chorób metabolicznych i mózgowo-naczyniowych.
 3. Doskonalenie procesów kształcenia podyplomowego lekarzy i pielęgniarek.
 4. Tworzenie kanałów wymiany informacji pomiędzy środowiskiem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej a lekarzami specjalistami.
 5. Wzrost świadomości istnienia problemu incydentów niedokrwiennych (zawał serca, udar mózgu), niewydolności serca oraz chorób metabolicznych (cukrzyca) wśród środowisk medycznych i społeczeństwa.
 6. Wspieranie prawidłowych relacji o podstawach etycznych pomiędzy przedstawicielami firm farmaceutycznych a środowiskiem medycznym.
 7. Ochrona i promocja zdrowia. Popularyzacja idei zdrowego życia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wszelkie aktywności ukierunkowane na działania edukacyjne związane z problematyką, schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego, chorób metabolicznych i mózgowo naczyniowych.
 2. Inicjowanie i wspieranie ogólnopolskich i lokalnych spotkań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym dla środowisk medycznych i społeczeństwa.
 3. Organizację i współorganizację Kongresów i Konferencji, w tym organizacja programów szkoleniowych dla lekarzy specjalistów, lekarzy pierwszego kontaktu i pielęgniarek.       
 4. Budowę grona współpracujących z sobą i na rzecz celów fundacji autorytetów w dziedzinie związanej z wyżej przedstawionymi problemami medycznymi.
 5. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami fundacji.
 6. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie badań naukowych związanych z schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego, chorób metabolicznych i mózgowo naczyniowych.
 7. Finansowanie operacji, zabiegów, terapii, rehabilitacji, badań, konsultacji specjalistycznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w Polsce i poza granicami kraju.
 8. Organizowanie doraźnej pomocy dla osób chorych.
 9. Działalność wydawniczą w zakresie literatury fachowej, materiałów informacyjnych przy użyciu dowolnych środków przekazu.
 10. Prowadzenie serwisów internetowych o tematyce zdrowotnej, w tym platformy informacji i edukacji online faktymedycze.pl.
 11. Finansowanie i organizację uczestnictwa osób współpracujących z fundacją w sympozjach, kongresach.
 12. Podejmowanie wszelkich działań o charakterze lobbingowym i opiniotwórczym.
 13. Organizowanie, współorganizowanie i finansowanie akcji społecznych.
 14. Działania kierowane do pacjentów obejmujące profilaktyczne, bezpłatne badania diagnostyczne i bezpłatne konsultacje ww. badań oceniające konieczność konsultacji specjalistycznej.
 15. Działalność charytatywną.